دانلود زیرنویس

Poster

Queen's Flower (Flower of the Queen / 여왕의 꽃 / Yeowangui Kkot) Flag

  • Year: 2015
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Chinese BG code Flower.of.the.Queen.HDTV.H264.720p-WITH.chs   danielvel
Episodes 19 & 20 
Chinese BG code Flower.of.the.Queen.HDTV.H264.720p-WITH.chs   danielvel
Episodes 13-18 
English 여왕의꽃.Queen's.Flower.E01-E50.END.XviD-WITH-iPOP   riri13
[MBC Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의꽃.Queen's.Flower.E01-E50.END.XviD-BarosG-LIMO   riri13
[MBC Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의꽃.Queen's.Flower.E01-E50.END.HDTV.x264.360p-Ernie   riri13
[MBC Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의꽃.Queen's.Flower.E01-E50.END.720p-WITH-iPOP   riri13
[MBC Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의꽃.Queen's.Flower.E01-E50.END.720p-BarosG-LIMO   riri13
[MBC Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의꽃.Queen's.Flower.E01-E50.END.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[MBC Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의꽃.Queen's.Flower.E01-E50.END.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[MBC Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의꽃.Queen's.Flower.E01-E50.END.450p-WITH-iPOP   riri13
[MBC Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의꽃.Queen's.Flower.E01-E50.END.450p-CHAOSrel   riri13
[MBC Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의꽃.Queen's.Flower.E01-E50.END.450p-BarosG-LIMO   riri13
[MBC Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E50.END.150830.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 50. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E50.END.150830.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 50. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E50.END.150830.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 50. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E50.END.150830.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 50. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E49.150829.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 49. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E49.150829.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 49. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E49.150829.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 49. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E49.150829.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 49. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E48.150823.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 48. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E48.150823.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 48. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E48.150823.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 48. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E48.150823.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 48. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E47.150822.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 47. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E47.150822.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 47. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E47.150822.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 47. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E47.150822.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 47. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E46.150816.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 46. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E46.150816.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 46. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E46.150816.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 46. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E46.150816.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 46. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E45.150815.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 45. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E45.150815.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 45. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E45.150815.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 45. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E45.150815.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 45. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E44.150809.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 44. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E44.150809.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 44. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E44.150809.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 44. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E44.150809.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 44. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E43.150808.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 43. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E43.150808.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 43. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E43.150808.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 43. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E43.150808.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 43. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E42.150802.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 42. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E42.150802.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 42. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E42.150802.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 42. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E42.150802.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 42. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E41.150801.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E41.150801.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E41.150801.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E41.150801.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 41. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E40.150726.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E40.150726.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E40.150726.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E40.150726.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 40. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E39.150725.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E39.150725.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E39.150725.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E39.150725.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 39. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E38.150719.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E38.150719.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E38.150719.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E38.150719.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 38. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E37.150718.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E37.150718.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E37.150718.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E37.150718.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 37. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E36.150712.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E36.150712.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E36.150712.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E36.150712.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 36. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E35.150711.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E35.150711.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E35.150711.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 여왕의 꽃.Queen's.Flower.E35.150711.450p-BarosG-LIMO   riri13
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 35. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Queen's.Flower.E34.150705.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E34.150705.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E33.150704.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E33.150704.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO Dramafever. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E32.150628.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO MBC America. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E32.150628.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO MBC America. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E31.150627.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO MBC America. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E31.150627.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO MBC America. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E30.150621.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO MBC America. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E30.150621.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO MBC America. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E29.150620.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO MBC America. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E29.150620.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO MBC America. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E28.150614.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO MBC America. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E28.150614.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO MBC America. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E27.150613.HDTV.XviD-LIMO   kimch1
XVID-LIMO MBC America. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queen's.Flower.E27.150613.HDTV.H264.720p-LIMO   kimch1
720p-LIMO MBC America. [WITH,iPOP,KOR,etc] Should sync with other versions, just change the name of the sub file to fit your video. As always, Enjoy :) Notice: I did not sub this, credit goes to go whoever made this sub 
English Queens.Flower.E08.720p.HDTV   koreanfa.ir
BY darksmurfsub 
English Queens.Flower.E07.720p.HDTV   koreanfa.ir
BY darksmurfsub 
English Queens.Flower.E06.720p.HDTV   koreanfa.ir
 
English Queens.Flower.E05.720p.HDTV   koreanfa.ir
 
English Queens.Flower.E04.720p.HDTV   koreanfa.ir
 
English Queens.Flower.E03.720p.HDTV   koreanfa.ir
 
English Queens.Flower.E02.720p.HDTV   koreanfa.ir
 
English Queens.Flower.E01.720p.HDTV   koreanfa.ir
 
English Queen's flower E20   enjinks
Machine translation. To download the raw, please visit Tivishow.net Special thanks to kdvr11 for providing chinese subs. There might be a small time difference, but it can be fixed with vcl, or other video players :)  
English Queen's flower E19   enjinks
Machine translation. To download the raw, please visit Tivishow.net Special thanks to kdvr11 for providing chinese subs. There might be a small time difference, but it can be fixed with vcl, or other video players :)  
English Queen's flower E18   enjinks
Machine translation. To download the raw, please visit Tivishow.net Special thanks to kdvr11 for providing chinese subs. There might be a small time difference, but it can be fixed with vcl, or other video players :)  
English Queen's flower E17   enjinks
Machine translation. To download the raw, please visit Tivishow.net Special thanks to kdvr11 for providing chinese subs. There might be a small time difference, but it can be fixed with vcl, or other video players :)  
English Queen's flower E16   enjinks
Machine translation. To download the raw, please visit Tivishow.net Special thanks to kdvr11 for providing chinese subs. There might be a small time difference, but it can be fixed with vcl, or other video players :)  
English Queen's flower E15   enjinks
Machine translation. To download the raw, please visit Tivishow.net Special thanks to kdvr11 for providing chinese subs. There might be a small time difference, but it can be fixed with vcl, or other video players :)  
English Queen's flower E14   enjinks
Machine translation. To download the raw, please visit Tivishow.net Special thanks to kdvr11 for providing chinese subs. There might be a small time difference, but it can be fixed with vcl, or other video players :)  
English Queen's flower E13   enjinks
Machine translation. To download the raw, please visit Tivishow.net Special thanks to kdvr11 for providing chinese subs. There might be a small time difference, but it can be fixed with vcl, or other video players :)  
English Queen's Flower E12   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Queen's Flower E11   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Queen's Flower E10   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Queen's Flower E09   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Queen's Flower E08   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Queen's Flower E07   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Queen's Flower E06   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Queen's Flower E05   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Queen's Flower E04   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Queen's Flower E03   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Queen's Flower E02   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Queen's Flower E01   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Queen’s Flower e07   kilobytes
e07 Re-synced for Minidrama (mahdi) released 
English Queen’s Flower e06   kilobytes
e06 Re-synced for Minidrama (mahdi) released 
English Queen’s Flower e05   kilobytes
e05 Re-synced for Minidrama (mahdi) released 
English Queen’s Flower e04   kilobytes
e04 Re-synced for Minidrama (mahdi) released 
English Queen’s Flower e03   kilobytes
e03 Re-synced for Minidrama (mahdi) released 
English Queen’s Flower e02   kilobytes
e02 Re-synced for Minidrama (mahdi) released 
English Queen’s Flower e01   kilobytes
e01 MBC Subtitles, Re-synced for Minidrama (mahdi) released 
English Queen’s Flower [K-Drama] (2015) e01-e50 end   kilobytes
Queen’s Flower [K-Drama] (2015) e01-e50 end, sync and corrections for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Flower of the Queen E12   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Flower of the Queen E11   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Flower of the Queen E10   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Flower of the Queen E09   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Flower of the Queen E08   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Flower of the Queen E07   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Flower of the Queen E06   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Flower of the Queen E05   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Flower of the Queen E04   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Flower of the Queen E03   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Flower of the Queen E02   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
English Flower of the Queen E01   VENLOW
Subtitles provided by MBC, edited by me. 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E49_E50 (end)   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . . Aidajkim : مترجم 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E47_E48   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . . Aidajkim : مترجم 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E45_E46   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . . N★XILH★★N و Aidajkim : مترجمین 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E43_E44   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . . N★XILH★★N و Aidajkim : مترجمین 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E41_E42   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . . Aidajkim : مترجم 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E39_E40   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . . N★XILH★★N : مترجم 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E38   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . . ^athena^ : مترجم 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E35_E36   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . . Aidajkim : مترجم 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E33_E34   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . . ^athena^ : مترجم 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E31_E32   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . . ^athena^ و ℳahTab مترجمین : 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E29_E30   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . . ^athena^ و ℳahTab مترجمین : 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E27_E28   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . ^athena^ و ely501 مترجمین :  
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E25_E26   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . . ely501 : مترجم  
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E23_E24   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com . . مترجمین :^athena^ و Melody 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E21_E22   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E19_E20   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E17_E18   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E15_E16   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E13_E14   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E11_E12   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E09_E10   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E07_E08   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E05_E06   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E03_E04   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com 
Farsi/Persian Flower.of.the.Queen.E01_E02   Ro94kgh
ترجمه اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ..kpop-fans.com 
Indonesian Queen's Flower E01   Maz_Alam
My first subtitle 
Spanish Queens.Flower.E19.Wilma.Esp.DL   EBANO406
CREDITOS al equipo Fighting EBANO 406 CALI COLOMBIA DEBIDO A QUE NO RECONOCEN NUESTRO TRABAJO NO VOLVERE SUBIR NUESTROS SUBTITULOS 
Spanish Queens.Flower.E18.Wilma.Esp.DL   EBANO406
CREDITOS al equipo Fighting EBANO 406 CALI COLOMBIA DEBIDO A QUE NO RECONOCEN NUESTRO TRABAJO NO VOLVERE SUBIR NUESTROS SUBTITULOS 
Spanish Queens.Flower.E17.Wilma.Esp.DL   EBANO406
CREDITOS al equipo Fighting EBANO 406 CALI COLOMBIA DEBIDO A QUE NO RECONOCEN NUESTRO TRABAJO NO VOLVERE SUBIR NUESTROS SUBTITULOS 
Spanish Queens.Flower.E16.Wilma.Esp.DL   EBANO406
EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS 
Spanish Queens.Flower.E15.Wilma.Esp.DL   EBANO406
EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS 
Spanish Queens.Flower.E14.Wilma.Esp.DL   EBANO406
EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS 
Spanish Queens.Flower.E13.Wilma.Esp.DL   EBANO406
EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS 
Spanish Queens.Flower.E12.Wilma.Esp.DL   EBANO406
EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS 
Spanish Queens.Flower.E11.Wilma.Esp.DL   EBANO406
EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS 
Spanish Queens.Flower.E10.Wilma.Esp.DL   EBANO406
EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS 
Spanish Queens.Flower.E09.Wilma.Esp.DL   EBANO406
EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS  
Spanish Queens.Flower.E08.Wilma.Esp.DL   EBANO406
EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS  
Spanish Queens.Flower.E07.Wilma.Esp.DL   EBANO406
EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS  
Spanish Queens.Flower.E06.Wilma.Esp.DL   EBANO406
EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS  
Spanish Flower-of-the-Queen-E05.Wilma.Esp   EBANO406
CREDITOS al equipo Fighting EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS 
Spanish Flower-of-the-Queen-E04.Wilma.Esp   EBANO406
CREDITOS al equipo Fighting EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS 
Spanish Flower-of-the-Queen-E03.Wilma.Esp   EBANO406
CREDITOS al equipo Fighting EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS 
Spanish Flower-of-the-Queen-E02.Wilma.Esp   EBANO406
CREDITOS al equipo Fighting EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS 
Spanish Flower-of-the-Queen-E01.Wilma.Esp   EBANO406
CREDITOS al equipo Fighting EBANO 406 CALI COLOMBIA PARA DORAMASGRATIS 
Spanish Flower of the Queen2015-E02_720p-DTV   veodrama
Disfruta del Capitulo 2 ^^  
Spanish Flower of the Queen2015-E01_720p-DTV   veodrama
Hola disfruta del capitulo 1 ^^